Caspian Energy Journal's new issue

Caspian Energy International Media Group Sizi CASPİAN ENERGY jurnalının “Neftçilər Günü”nə, Cənubi Qaz Dəhlizinin Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəyə və onun tərkibinə daxil olan dörd layihənin inkişafına həsr olunmuş xüsusi buraxılışında iştirak etməyə dəvət edir.

CASPİAN ENERGY jurnalında Xəzər-Qara dəniz regionunun, həmçinin Aİ ölkələrinin dövlət və hökumət, nazirlik və qurumlarının başçılarının, dünya maliyyə qurumlarının, aparıcı neft-qaz şirkətlərinin rəhbərlərinin müsahibələri dərc olunacaq.

Nömrənin əsas mövzusu enerji təhlükəsizliyi strategiyası, dünya neft bazarının hadisələri və onun Xəzər regionunun upstream-ına təsiri, Xəzər-Qara dəniz regionu və Aİ ölkələrinin nəqliyyat sahəsi və nəhəng qeyri-neft sektoru layihələri olacaq.

Buraxılışın ikinci əsas mövzusu Azərbaycanda və regionda energetika və sənayenin inkişafı olacaq.

CASPİAN ENERGY beynəlxalq jurnalı dünyanın 50 ölkəsində yayılır. 20 ildən artıq dövr ərzində jurnalda dünyanın müxtəlif ölkələrinin prezident və baş nazirlərinin, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların, nəhəng transmilli şirkətlərin başçılarının müsahibələri, aparıcı ekspertlərin icmal və analitik materialları dərc olunur. Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə, Caspian Energy jurnalı Xəzər-Qara dəniz və Baltik regionlarının aparıcı nəşrləri beşliyinə daxil olub, həmin regionlarda fəaliyyətin müəyyən edilməsində əksər sərmayəçilər üçün istiqamətləndirici rol oynayır. 

 

 

 

The Caspian Energy International Media Group requests the honor of your participation in the special issue of the CASPIAN ENERGY journal dedicated to the “Oilman's Day”, development of all four components of the Southern Gas Corridor project and its contribution to the EU energy security.

Published in the CASPIAN ENERGY journal will be interviews of heads of state and government, heads of ministries and departments of the Caspian-Black Sea region countries, as well as EU countries, managers of global financial structures and leading oil and gas companies.

The issue will focus mainly on energy security strategy, global oil market events and their impact on the upstream of the Caspian region, transport industry and major non-oil sector projects of the Caspian-Black Sea region countries and the EU states.

The second main topic of the issue is the development of energy sector and industry in Azerbaijan and the region as a whole.

The International Caspian Energy journal is spread in 50 countries of the world. For more than 20 years, the journal has been publishing interviews with Presidents and Prime Ministers of various countries, as well as heads of reputable international organizations, large multinational companies, reviews and analytical materials of leading experts. According to various estimates, the Caspian Energy journal ranks in the Top 5 leading media outlets in the Caspian-Black Sea and Baltic regions, and serves a reference point for many investors when studying lines of activity in the Caspian-Black Sea and Baltic regions.

 

 

 

Caspian Energy International Media Group приглашает Вас принять участие в специальном выпуске журнала CASPIAN ENERGY, посвященного«Дню Нефтяника», развитию всех четырех составляющих проекта Южный Газовый Коридор и его вкладу в энергетическую безопасность ЕС.

В журнале CASPIAN ENERGY будут опубликованы интервью  глав государств и правительств,  министерств, ведомств стран Каспийско-Черноморского региона, а также стран ЕС, руководителей мировых финансовых структур,  ведущих нефтегазовых компаний.

Основной темой номера станут стратегия энергетической безопасности, события мирового нефтяного рынка и его влияние на upstream каспийского региона, транспортная отрасль и крупные проекты ненефтяного сектора стран каспийско-черноморского региона и ЕС.

Второй основной темой выпуска является развитие энергетики и промышленности в Азербайджане и регионе в целом.

Международный журнал Caspian Energy распространяется в 50 странах мира. На протяжении более чем 20 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.